چگونگی کار

ثبت‌نام و دریافت لینک اختصاصی

درج تبلیغات در سایت و شبکه های مجازی

دریافت کمیسیون به ازای تکمیل هر خرید

درخواست واریز درآمد و پرداخت آن توسط فروشگاه

مزایای همکاری در فروش

افزایش درآمد

با افزایش همکاران و گستردگی فروش، فروش شما افزایش می‌یابد.

افزایش درآمد

با افزایش همکاران و گستردگی فروش، فروش شما افزایش می‌یابد.

افزایش درآمد

با افزایش همکاران و گستردگی فروش، فروش شما افزایش می‌یابد.

افزایش درآمد

با افزایش همکاران و گستردگی فروش، فروش شما افزایش می‌یابد.

افزایش درآمد

با افزایش همکاران و گستردگی فروش، فروش شما افزایش می‌یابد.

افزایش درآمد

با افزایش همکاران و گستردگی فروش، فروش شما افزایش می‌یابد.